Regulamin

Warunki Umowy i korzystania z Serwisu OpoznionySamolot.pl

Warunki umowy i korzystania z serwisu opoznionysamolot.pl (zwane dalej: „Warunkami”) określają zasady umowy przelewu wierzytelności zawieranej przez Passenger Rights z Klientem oraz regulują kwestie dotyczące korzystania z serwisu internetowego opoznionysamolot.pl stanowiącego wyłączną własność Passenger Rights.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI.

Przyjęcie postanowień Warunków przez Klienta jako wiążących, stanowi nawiązanie stosunku umownego między Klientem i Passenger Rights.

Art. 1 Definicje

 1. Cennik – integralna część Warunków, określająca akceptowalne waluty, metody płatności i wszelkie opłaty pobierane przez Passenger Rights;
 2. Cena Nabycia Wierzytelności – kwota za jaką Passenger Rights nabywa Wierzytelność od Klienta;
 3. Droga Sądowa – powództwo wystosowane w związku z Roszczeniem do sądu lub organu państwowego, w sytuacji gdy przewoźnik w rozumieniu Rozporządzenia 261/04 nie spełni żądania zapłaty na rzecz Passenger Rights w terminie określonym w postępowaniu przedsądowym;
 4. Klient – osoba, która zaakceptowała Warunki;
 5. Lot – lot organizowany przez przewoźnika lotniczego, w związku z którym Klient dochodzi należnego mu Roszczenia;
 6. Odszkodowanie – zryczałtowane odszkodowanie określone w przepisach wspólnotowego Rozporządzenia (WE) Nr 261/04, przyznane z tytułu odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub opóźnienia lotu. Jest to całkowita kwota pieniężna należna do zapłaty przez przewoźnika lotniczego na rzecz Klienta wynikająca z wyroku sądowego, bądź decyzji organu administracyjnego lub zaoferowana do zapłaty przez przewoźnika lotniczego w formie ugody. Odszkodowanie nie uwzględnia innych kosztów, w tym odsetek, kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz podobnych, których zapłata zostanie dokonana wyłącznie na rzecz Passenger Rights;
 7. Passenger Rights – Passenger Rights sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 22 lok. 5, 00-478 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 528680, o numerze NIP: 5213681825 oraz o numerze REGON: 147493129 i kapitale zakładowym w wysokości 137.340 PLN;
 8. Roszczenie – żądanie przysługujące Klientowi przeciwko przewoźnikowi lotniczemu o zapłatę Odszkodowania, zgodne z przepisami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi dotyczącymi praw pasażera jakie przysługują wobec przewoźników lotniczych;
 9. Rozporządzenie 261/04 – Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie EWG nr 295/91;
 10. Umowa – wzajemne porozumienie pomiędzy Klientem, a Passenger Rights zawarte z chwilą zaakceptowania Warunków przez Klienta; porozumienie dotyczy dochodzenia Odszkodowania przez Passenger Rights; w ramach tego porozumienia zawierana jest Umowa przelewu wierzytelności;
 11. Umowa przelewu wierzytelności – umowa dotycząca przeniesienia Roszczenia przysługującego Klientowi na rzecz Passenger Rights;
 12. Warunki – przedmiotowe warunki określające treść porozumienia zawieranego przez Passenger Rights z Klientem, zasady Umowy przelewu wierzytelności oraz regulujące kwestie dotyczące korzystania z portalu internetowego opoznionysamolot.pl;
 13. Wierzytelność – wierzytelność przysługująca Klientowi z tytułu Odszkodowania za opóźnienie/odwołanie lotu na podstawie Rozporządzenia 261/04 w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07.

Art. 2 Umowa i jej warunki

 1. Klient może zwrócić się do Passenger Rights o podjęcie działań celem uzyskania Odszkodowania za pośrednictwem serwisu internetowego www.opoznionysamolot.pl.
 2. Passenger Rights ma prawo do odmowy dochodzenia Odszkodowania bez podania przyczyny. W przypadku odmowy, Passenger Rights powiadomi o tym fakcie Klienta bez zbędnej zwłoki.
 3. Klient z momentem zaakceptowania Warunków zawiera jednocześnie Umowę przelewu wierzytelności.
 4. Przez akceptację Warunków oraz zawarcie Umowy przelewu wierzytelności rozumiane jest wyrażenie zgody na ich treść przez Klienta. Wyrażenie zgody następuje za pomocą dowolnego urządzenia elektronicznego podłączonego do Internetu i polega na wypełnieniu przez Klienta odpowiedniego formularza w serwisie internetowym www.opoznionysamolot.pl, z podaniem danych takich jak nazwa linii lotniczych, imię, nazwisko, numer lotu, data lotu, numer biletu, adres e-mail.
 5. Po zaakceptowaniu Warunków oraz zawarciu Umowy przelewu wierzytelności Klient otrzymuje na podany wcześniej przez siebie adres e-mail, odnośnik z adresem strony internetowej w serwisie www.opoznionysamolot.pl, na której zobowiązany zostaje do zatwierdzenia zaakceptowanych Warunków oraz zawartej Umowy przelewu wierzytelności. W zależności od rodzaju używanego urządzenia elektronicznego, zatwierdzenie następuje poprzez własnoręczne kliknięcie w odpowiednie miejsce myszką komputerową lub zaznaczenie odpowiedniego miejsca w sposób dotykowy. Czynność zatwierdzenia zapisywana jest w serwisie internetowym www.opoznionysamolot.pl z określeniem jego daty, godziny oraz numeru ip z którego nastąpiło.
 6. Akceptacja Warunków oraz zawarcie Umowy przelewu wierzytelności mogą również zostać dokonane poprzez własnoręczne, pisemne zatwierdzenie Warunków i Umowy przelewu wierzytelności przez Klienta.
 7. Po zaakceptowaniu warunków Umowy i zawarciu Umowy przelewu wierzytelności, Klient zobowiązuje się nie korzystać z pomocy innych podmiotów w celu dochodzenia Odszkodowania.
 8. W przypadku gdy przewoźnik lotniczy odmówi zapłaty Odszkodowania w terminie sprecyzowanym podczas postępowania przedsądowego, nieprzekraczającym jednak 30 dni, Passenger Rights uprawnione będzie do wszczęcia Drogi Sądowej celem wyegzekwowania Wierzytelności. Jeśli Droga Sądowa zostanie rozpoczęta, zastosowanie będą miały postanowienia Cennika odnoszące się do Drogi Sądowej.

Art. 3 Oświadczenia i zobowiązania Passenger Rights

 1. Passenger Rights zobowiązuje się do podjęcia Drogi Sądowej, w przypadku gdy przewoźnik lotniczy nie spełni Roszczenia w terminie określonym w postępowaniu przedsądowym, nieprzekraczającym jednak 60 dni.
 2. Passenger Rights oświadcza, iż w przypadku braku możliwości prawnych lub faktycznych w zakresie egzekwowania Odszkodowania, nie obciąży Klienta żadnymi kosztami prowadzenia danej sprawy i zobowiązuje się do zapłaty wszelkich ewentualnych kosztów.

Art. 4 Oświadczenia i zobowiązania Klienta

 1. Klient oświadcza, że posiada zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Klient oświadcza, że nie istnieją przeszkody do zawarcia przez niego Umowy.
 3. Klient zobowiązuje się do dobrowolnego dostarczenia na rzecz Passenger Rights wszelkich dokumentów dotyczących Lotu oraz informacji związanych z realizacją Umowy lub potrzebnych do jej wykonania (w szczególności chodzi o bilet lotniczy oraz - w miarę możliwości - kartę pokładową). Dane dotyczące Lotu mogą zostać przekazane Passenger Rights za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji na telefon, poczty elektronicznej oraz innych rozwiązań elektronicznych i informatycznych wspieranych przez Passenger Rights, jak również za pośrednictwem telefonu.
 4. Klient zobowiązuje się do współpracy z Passenger Rights w celu wykonania Umowy.
 5. Klient, który podróżował z małoletnim dzieckiem, zawierający w imieniu tego dziecka  Umowę, zobowiązuje się do dobrowolnego dostarczenia Passenger Rights aktu urodzenia tego dziecka, w języku polskim - na własny koszt.
 6. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazanie adwokatom współpracującym z Passenger Rights w ramach realizacji Umowy:
  1. jego danych osobowych, oraz
  2. wszelkich informacji dotyczących Lotu i związanych z realizacją Umowy.
 7. Klient wyraża zgodę na to, iż ani on ani Passenger Rights nie będą akceptować kuponów podróżnych, czeków lub innych świadczeń oferowanych przez przewoźników lotniczych. Takie propozycje i oferty przewoźnika lotniczego będą uważane za odmowę zapłaty Odszkodowania.
 8. Klient oświadcza, iż wszelkie dokumenty i informacje przekazane Passenger Rights w celu realizacji Umowy są prawdziwe i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 9. Klient oświadcza, że w przypadku wypłaty Odszkodowania przez przewoźnika lotniczego w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bezpośrednio na rzecz Klienta,  niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Passenger Rights i wpłaci w ciągu 14 dni całość uzyskanego Odszkodowania na rachunek bankowy Passenger Rights prowadzony w Raiffeisen Bank Polska S.A., numer rachunku: 86 1750 0012 0000 0000 2852 1405.

Art. 5 Ochrona danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Passenger Rights wszelkich danych osobowych dostarczonych na rzecz Passenger Rights w celu realizacji Umowy.
 2. Stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.) Passenger Rights jest administratorem danych osobowych Klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji Umowy, której stroną jest Klient. Zebrane dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom związanym z dochodzeniem Roszczeń na podstawie Umowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 3. Passenger Rights przekaże dane osobowe Klienta osobom trzecim wyłącznie z uwzględnieniem warunków wymienionych poniżej:
  1. jeżeli Klient wyraził na to zgodę;
  2. jeżeli służy to celowi bezpośredniemu związanemu z oryginalnym celem, dla którego dane osobowe zostały otrzymane;
  3. jeżeli jest to niezbędne w celu przygotowania, prowadzenia negocjacji lub wykonania Umowy na rzecz Klienta;
  4. jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa bądź Passenger Rights zostało do tego zobowiązane przez organ administracji lub sąd.
 4. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Polityką prywatności Passenger Rights.

Art. 6 Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

 1. W przypadku przekazania przez Klienta na rzecz Passenger Rights nieprawdziwych danych lub informacji, Passenger Rights będzie uprawnione do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Passenger Rights informuje, że Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Art. 7 Postanowienia dodatkowe

 1. Passenger Rights jest upoważnione do zmiany Warunków a także do dodana dodatkowych postanowień do Warunków w każdym czasie. Zmiana Warunków będzie skuteczna w przypadku uzyskania zgody Klienta na nowe Warunki przedstawione przez Passenger Rights.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Warunkach stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Warunków były lub stały się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień w jakikolwiek sposób i w żadnym wypadku.
 4. Warunki wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Cennik

1. Zapłata Ceny Nabycia Wierzytelności.

Passenger Rights zobowiązuje się do przekazania Ceny Nabycia Wierzytelności na rachunek bankowy Klienta w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty zaksięgowania wpływu przyznanego Odszkodowania, nie później jednak niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przelewu wierzytelności.

2. Ceny Nabycia Wierzytelności

Ceny Nabycia Wierzytelności uzależnione są od rodzaju lotu i podlegają następującemu podziałowi:

 1. W przypadku lotów do 1.500 km lub krótszych gdzie Klient ma prawo do Odszkodowania w wysokości 250 Euro, Klient otrzyma 750 PLN;
 2. W przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 km i wszystkich lotów między 1.500 km i 3.500 km gdzie Klient ma prawo do Odszkodowania w wysokości 400 Euro, Klient otrzyma 1200 PLN;
 3. W przypadku wszystkich innych lotów niż opisane w lit. a i lit. b, gdzie Klientowi przysługuje prawo do Odszkodowania w wysokości 600 Euro, Klient otrzyma 1800 PLN.  Passenger Rights zastrzega przy tym, że w przypadku lotów pozawspólnotowych dłuższych niż 3.500 km, które są opóźnione między 3h a 4h, przewoźnik lotniczy ma prawo obniżyć odszkodowanie o 50%. W takim przypadku Klient otrzyma 900 PLN. 

3. Ceny Nabycia Wierzytelności przy Drodze Sądowej

W przypadku uruchomienia Drogi Sądowej, Cena Nabycia Wierzytelności ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu w następujący sposób:

 1. W przypadku lotów do 1.500 km lub krótszych gdzie Klient ma prawo do Odszkodowania w wysokości 250 Euro, Klient zamiast 750 PLN otrzyma 600 PLN;
 2. W przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 km i wszystkich lotów między 1.500 km i 3.500 km gdzie Klient ma prawo do Odszkodowania w wysokości 400 Euro, Klient zamiast 1200 PLN otrzyma 1000 PLN;
 3. W przypadku wszystkich innych lotów niż opisane powyżej, gdzie Klientowi przysługuje prawo do Odszkodowania w wysokości 600 Euro, Klient zamiast 1800 PLN otrzyma 1500 PLN. Passenger Rights zastrzega przy tym, że w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. c zdanie drugie, Klient zamiast 900 PLN otrzyma 750 PLN.

4. Cena Nabycia Wierzytelności w przypadku niepowodzenia czynności zmierzających do wyegzekwowania Wierzytelności.

W przypadku niepowodzenia czynności zmierzających do wyegzekwowania nabytej Wierzytelności Klient otrzyma 1 PLN co oznacza, że Cena Nabycia Wierzytelności ulegnie zmianie do kwoty 1 PLN. Przez „niepowodzenie” rozumie się prawomocne orzeczenie sądowe  lub ostateczną decyzję administracyjną, odmawiające przyznania Odszkodowania, wydane z przyczyn niezależnych od działań Passenger Rights.

5. Międzynarodowy przelew bankowy

W przypadku konieczności przelania Ceny Nabycia Wierzytelności na rzecz Klienta przelewem bankowym poza strefę Euro, każdorazowa Cena Nabycia Wierzytelności określona w Cenniku zostanie pomniejszona o kwotę 100 PLN.